Klachten

Heb jij een klacht?

 

Wij willen als praktijk de beste zorg verlenen voor onze cliënten, maar het kan onverhoopt toch gebeuren dat hierbij een conflict optreedt. In deze situatie heb je als cliënt de keuze en het recht om een klacht in te dienen.

Er bestaan verschillende redenen voor het indienen van een klacht. Er kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan klachten die betrekking hebben tot miscommunicatie, het ‘niet gehoord’ voelen, fouten tijdens een behandeling etc.

Heb jij een klacht over een van onze verloskundige? Praat hier over eerst met de verloskundige zelf! Misschien is er sprake van een misverstand en kan dit in een gesprek worden opgelost.

Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om een gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De klachtencommissie:

 • heeft geheimhoudingsplicht
 • behandelt de klacht onafhankelijk
 • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
 • doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
 • kan adviezen geven
 • doet geen uitspraken over financiële uitspraken
 • doet geen uitspraken over (eventuele) rechtsgevolgen

De klacht dient door de cliënt schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat van de klachtencommissie. Het secretariaat zorgt ervoor dat er binnen een week een ontvangstbevestiging naar de klager wordt gestuurd. Hier staat tevens verdere uitleg gegeven over de te volgen procedure. Wanneer een klacht volgens de klachtencommissie te weinig informatie bevat, krijgt de klager de gelegenheid om binnen twee weken schriftelijk aanvullende informatie te verschaffen. De aangeklaagde verloskundige ontvangt binnen twee weken een brief met daarin het verzoek binnen drie weken schriftelijk te reageren op de klacht. (KNOV, 2011)

Let op!

Een klacht is niet ontvankelijk als:

 • de klacht anoniem is ingediend
 • de klacht is ingediend namens een cliënt die daar niet mee instemt (en wiens instemming vereist is)
 • de klacht al eerder in behandeling is geweest en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan
 • een gelijke klacht van de cliënt nog in behandeling is
 • de klacht geen betrekking heeft op een bij deze klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder of de voor haar werkzame personen

De praktijk waarin de verloskundige werkzaam is tegen wie een klacht wordt neergelegd behandeld geen schadeclaims. Wel kan zij, indien de klager dit wenst, uitspraak doen over de onderliggende gedraging die heeft geleid tot een door klager ingediende schadeclaim. (KNOV, 2007)

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege

Spoed / Emergency

SPOED?

Bel ons spoednummer:

010-455 97 09

Adresgegevens

Verloskundigen Rotterdam West
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam

Tel nr: 010-456.83.69

P.C. Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

 

Uitsluitend bij geen gehoor en spoed:
Artsenlijn: 0251-260.224