Erkenning en gezag

Nu u in verwachting bent zijn er ook wat juridische zaken die geregeld moeten worden. Hieronder vindt u informatie over het regelen van de erkenning, het Ouderlijk gezag en voogdij en de geboorteaangifte.

Erkenning

Erkenning is de verklaring van een man/vrouw bij de ambtenaar van de burgerlijke stand dat hij/zij het ouderschap op zich neemt. Er kan worden aangegeven welke achternaam uw kind zal gaan krijgen.

Erkennen kan voor de geboorte (erkenning van de ongeboren vrucht), tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Hiervoor moet u een afspraak maken. Houdt er rekening mee dat de moeder tijdens de afspraak aanwezig moet zijn wanneer het kind niet de achternaam van de moeder krijgt. In dit geval moet de erkenning binnen drie werkdagen na de geboorte geregeld worden, namelijk vóór het moment van de aangifte. Wij adviseren daarom om de erkenning tijdens de zwangerschap te regelen.

De verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgelegd in een akte van erkenning. Erkenning kan bij iedere ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland, ongeacht de woonplaats van betrokkenen. Bij de erkenning heeft u de mogelijkheid tot naamkeuze.

Gevolgen erkenning

 • De man/vrouw die het kind erkent, wordt de juridische ouder, ook al is hij/zij niet de biologische ouder.
 • Door de erkenning worden de ouder en het kind elkaars wettelijke erfgenamen en wordt de ouder onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.
 • Daarnaast heeft de ouder recht op omgang, informatie en consultatie en kan de ouder het gezag over het kind krijgen (dit gebeurt niet automatisch).
 • Door erkenning krijgt het kind mogelijk de achternaam van de vader.
 • Door erkenning krijgt het kind mogelijk de nationaliteit van de ouder. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan de ouder de nationaliteit heeft.

Wat is er nodig bij het regelen van de erkenning?

 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder en de erkenner.
 • Toestemming van de moeder.
 • Bij de erkenning moeten de erkenner en de toestemmer(s) zelf aanwezig zijn.
 • Als de moeder niet persoonlijk verschijnt: de schriftelijke toestemming van de moeder, door haar ondertekend. De moeder moet wel aanwezig zijn als bij de erkenning ook gekozen moet worden wiens achternaam het erkende (ongeboren) kindje krijgt.

Kosten
De erkenning is gratis, ook krijgt u gratis een afschrift.

Gezag

Als u gezag heeft over een kind, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht. Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger en beheert u het geld en de spullen van het kind. In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefent een van de ouders het gezag uit, maar ook een niet-ouder kan gezag over een kind hebben. Heeft u gezag over een kind, dan bent u onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Met 18 jaar wordt het kind meerderjarig, maar daarna geldt een verlengde onderhoudsplicht van 3 jaar. Dat betekent dat u de kosten voor de verzorging en studie van het kind moet betalen. Ook als ouder zonder gezag heeft u een onderhoudsplicht.

Bent u de vader van een kind, maar niet met de moeder getrouwd en ook geen geregistreerde partners? Dan krijgt u niet automatisch het gezag over uw kind. Wilt u gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kunt u dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Een belangrijke voorwaarde is dat u uw kind heeft erkend. Bent u getrouwd, dan is de man automatisch de (juridische) vader van het kind.

De moeder en de erkenner kunnen na erkenning het gezamenlijke gezag over het kind verkrijgen. Dit kunt u regelen door een aantekening te laten plaatsen in het gezagregister dat wordt bijgehouden door de sector familie & jeugd van de rechtbank.

De moeder heeft (indien zij meerderjarig is op het moment van geboorte van het kind) automatisch het gezag. Als de erkenner ook met het ouderlijk gezag belast wil worden, moeten zowel de moeder als de erkenner een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. Het verzoek kan ongeacht de geboorteplaats van het kind worden ingediend bij iedere rechtbank in Nederland. Aan het indienen van het verzoek voor het uitoefenen van gezamenlijk gezag is geen termijn verbonden.

Kosten aanvraag gezamenlijk ouderlijk gezag
Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank kost niets. Er zijn wel kosten verbonden aan de documenten die u bij de gemeente moet halen voor het indienen van een aanvraag.

Aangifte van geboorte

Binnen drie werkdagen moet u de geboorte aangeven bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. Uw kind is dan officieel ingeschreven en krijgt een BSN-nummer.

Heeft de bevalling plaatsgevonden in Rotterdam, dan moet er aangifte worden gedaan in één van de stadswinkels. Hiervoor moet u een afspraak maken. Een afspraak maken kan telefonisch (14-010) of online met gebruik van uw DigiD-code (www.rotterdam.nl). Als de moeder in een andere plaats dan Rotterdam is bevallen, moet u de geboorteaangifte doen in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is.

Wanneer u bevallen bent in het geboortecentrum Sophia, dan is het mogelijk om de aangifte daar te doen. Dit kan wanneer u nog verblijft in het geboortecentrum op het moment dat de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig is. Dit is tweemaal per week het geval.

Wat is er nodig als u aangifte gaat doen?

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document) van degene die aangifte doet en van de moeder.
 • Een verklaring van huisarts of verloskundige (met naam van de moeder en datum en plaats van geboorte).
 • Naam en geslacht van de pasgeboren baby.

En indien van toepassing:

 • Akte van naamskeuze. Hiermee geeft u aan of uw baby de achternaam van de vader of (duo)moeder aanneemt.
 • Erkenning (ongeboren vrucht): het bewijs dat de ouder het kind heeft erkend (als de ouders niet getrouwd zijn).
 • Daarin kan de baby worden bijgeschreven. (Uw kind kan alleen in een Nederlands trouwboekje worden bijgeschreven).
 • Een verklaring van kunstmatige bevruchting van onbekende zaaddonor, afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien de ouders gehuwd/geregistreerd partners en van het gelijke geslacht zijn).

De gemeente Rotterdam stuurt altijd ook een kennisgeving van de geboorteaangifte naar:

 • de Provinciale Entadministratie
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de instantie die ervoor zorgt dat u kinderbijslag ontvangt.

Kosten
De geboorteaangifte zelf is gratis. Aan een afschrift kunnen kosten verbonden zijn

SPOED EMERGENCY
SPOED?
Bel ons spoednummer: 010 455 97 09
Uitsluitend bij geen gehoor en spoed bel de artsenlijn: 0251 26 02 24

Hoofdlocatie
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam
tel. centraal: 010 456 83 69

2de locatie in Spangen
Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

3de locatie in Mullerpier
Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam